Karriereveiledning og jobb

Gjennom våre tiltak veileder vi arbeidssøkerne mot nye muligheter og en jobb de kan klare. Vi har et utstrakt samarbeide med næringslivet lokalt, samt samarbeid med andre aktører i markedet og NAV som gjør at vi kan knytte kontakter mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere i et stort område.

Karriereveileder foretar kyndige og kvalitetssikrede vurderinger, enten det gjelder ansettelser, praksiskandidater, fraværsoppfølging eller funksjonsvurderinger. Våre karriereveiledere har en bred og variert kompetanse, innen salgs – og markedsarbeid, pedagogikk, sosialt arbeid, helse/ernæring, økonomi, industri og handel. Samtidig har de en felles faglig plattform i gode og hensiktsmessige verktøy og metoder som grunnlag for at det skal leveres god kvalitet.

For deltakere uten arbeidsforhold vil det bli lagt stor vekt på å gi opplæring om arbeidslivets krav og forventninger. Opplæringen innebærer å gi økt innsikt i personlige rutiner og valg med tanke på økonomi, døgnrytme, personlig fremtreden, kosthold, spill- og rusavhengighet. Opplæringen tar utgangspunkt i ordinære stillingsinstrukser for å forberede deltaker til arbeid. Personer med språklige utfordringer vil få hjelp til å tilegne seg denne kunnskapen ved muntlig informasjon, bildebaserte verktøy, eller med hjelp av samarbeidende parter. Opplæring i arbeidslivets krav og forventninger samt praktisk språktrening vil videreføres på arbeidsplassen.

Mann med spørsmål

Deltakere uten arbeid må lære å se egne muligheter på arbeidsmarkedet eller utdanningsmuligheter. Deltakere skal også øke sin jobbsøkerkompetanse og finne gode strategier for jobbsøking. Oppfølgingen skal videre sikre nødvendig bistand og tilrettelegging både før en ansettelse, gjennom ansettelsesprosessen og etter ansettelse når dette er nødvendig og hensiktsmessig.

Deltaker kan ha vært lenge i hjelpeapparatet og Nav-systemet. Vi vektlegger at karriereveileder jobber etter en modell der den enkelte deltaker skal bli bevisst sine egne ressurser og muligheter. Vi setter krav til vedkommende og møter han/henne med respekt, ærlighet og tydelighet. Vi bygger på deltakers ressurser og jobbønsker og skreddersyr i henhold til det ordinære arbeidsmarkedet eller utdanningstilbud, der det er mulig.

DSC_1703

 

I hele veiledningsprosessen vektlegges deltakerens brukermedvirkning og eierskap til egen prosess. Deltakeren leter selv frem informasjon, kommer med forslag og velger selv tiltak. Karriereveilederens rolle er å kvalitetssikre CV og referanser før man oppretter kontakt med arbeidsmarkedet. Karriereveileder og deltaker jobber tett med å kartlegge yrker og hvordan arbeidsmarkedet fungerer innenfor de ulike bransjer. Målet med dette er å finne realistiske og gode løsninger for den enkelte. Veiledningen har fokus på realitetsorientering og justering av mål der det er nødvendig.

DSC_1845

 

Vi gir råd og bistand både til deltaker og arbeidsgiver i ansettelsesprosesser. Vi bistår i forhold til utarbeidelse av arbeidsavtaler, lønnsvilkår, og eventuelt skjematikk i henhold til NAV tiltaksportefølje.